การศึกษาพื้นที่ปิดล้อมแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่า ที่เกิดจากส่วนโค้งของวงกลมที่มีจุดยอดของรูป n เหลี่ยมด้านเท่าเป็นจุดศูนย์กลาง และอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เทวี พรหมอินทร์, รณชัย ทองไฝ, ศิริวรรณ เจนสันติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปารวี ดูล๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน การศึกษาพื้นที่ปิดล้อมแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่า ที่เกิดจากส่วนโค้งของวงกลมที่มีจุดยอดของรูป n เหลี่ยมด้านเท่าเป็นจุดศูนย์กลาง และอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่า ได้ต่อยอดแนวคิดวิธีการหาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาพื้นที่ปิดล้อมแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่า จากที่คณะผู้จัดทำเคยทำมาก่อนคือ กำหนดความยาวด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่า แต่คณะผู้จัดทำเกิดคำถามว่า หากกำหนดเพียงรัศมีของวงกลมล้อมรอบรูป n เหลี่ยมด้านเท่า หรือกำหนดเพียงความยาวส่วนโค้งของพื้นที่ปิดล้อมแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่า จะมีวิธีการหาพื้นที่ปิดล้อมแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่า ที่เกิดจากส่วนโค้งของวงกลมที่มีจุดยอดของรูป n เหลี่ยมด้านเท่าเป็นจุดศูนย์กลาง และอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่าได้อย่างไร จึงได้เป็นแนวคิดของโครงงานนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1. หาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาพื้นที่ปิดล้อมแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่า ที่เกิดจากส่วนโค้งของวงกลมที่มีจุดยอดของรูป n เหลี่ยมเป็นจุดศูนย์กลาง และอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางของด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่า เมื่อกำหนดความยาวรัศมีของวงกลมล้อมรอบรูป n เหลี่ยมด้านเท่า 2. หาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาพื้นที่ปิดล้อมแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่าที่เกิดจากส่วนโค้งของวงกลมที่มีจุดยอดของรูป n เหลี่ยมเป็นจุดศูนย์กลาง และอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางของด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่า เมื่อกำหนดความยาวส่วนโค้งของพื้นที่ปิดล้อมแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่า

ผลที่คาดว่าจะได้รับได้แก่ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาพื้นที่ปิดล้อมแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่า ที่เกิดจากส่วนโค้งของวงกลมที่มีจุดยอดของรูป n เหลี่ยมเป็นจุดศูนย์กลาง และอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางของด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่า เมื่อกำหนดความยาวรัศมีของวงกลมล้อมรอบรูป n เหลี่ยมด้านเท่า และเมื่อกำหนดความยาวส่วนโค้งของพื้นที่ปิดล้อมแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่า