การควบคุมคุณภาพการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรณัฐ วรชัยยุทธ, กัญญาวีร์ แก้วสุข, เกณิกา ละอองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พฤทธิวรรณ ช่วงพิทักษ์, ภัทรวดี ภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การบริโภคอาหารจึงมีความสำคัญมาก เพราะการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย จะทำให้ไม่เกิดการเจ็บป่วย การผลิตอาหารกระป๋องให้ปลอดภัยจึงเป็นกรรมวิธีที่สำคัญในการเก็บรักษาอาหาร เพื่อให้สามารถบริโภคได้เป็นเวลานานและสะดวกต่อการนำไปบริโภค ปัญหาในการผลิตของโรงงาน ได้แก่ ปัญหาในด้านการผลิตของโรงงาน ได้แก่ ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ไม่มีการกำหนดมาตรฐานสินค้าประเภทผักผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำส่งผลให้คุณภาพของกระป๋องมีลักษณะผิดรูปจากมาตรฐานหรือบุบ อันมีผลมาจากกระบวนการผลิต การที่กระป๋องไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้ได้รับสิ่งปนเปื้อนเข้าร่างกายได้ จากปัญหาดังกล่าวทีมผู้พัฒนาทำได้เล็งเห็นปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพของกระป๋องจึงได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบคุณภาพ การบุบ การแตกของบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมก่อนมีการบรรจุเพื่อส่งออกไปยังร้านค้าต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าจึงได้นำเทคโนโลยี CiRA CORE เป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้าน Deep Learning แยกความแตกต่างของกระป๋องอะลูมิเนียม หากกระป๋องไม่ได้มาตรฐานจะถูกนำไปเข้ากระบวนใหม่ เพื่อให้สามารถบริโภคได้เป็นเวลานานและสะดวกต่อการนำไปบริโภค