การพัฒนาพลาสเตอร์เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากใบทับทิมซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชพร อ่อนตา, กัญญพัชร โหม่งสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียที่กระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น จึงทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการปกปิดบาดแผลจากสิ่งแปลกปลม โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ปกปิดบาดแผลรูปแบบใหม่ คือ พลาเตร์เจล ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องแผลขนาดเล็กและป้องกันน้ำ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์เจลที่มีสารสกัดหยาบจากใบทับทิมซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการ

เจริญของเชื้อ S. aureus สารกัดหยาบจากใบทับทิมใช้วิธีการหมักด้วยเอทานอล 95% แล้วนำไประเหยแห้ง จากนั้นทดสอบปริมาณสารฟลาโวนอยด์ทั้งหมด โดยวิธี Aluminium chloride colorimetry hexahydrate พบว่าสารสกัดหยาบจากใบทับทิมที่มีคามเข้มข้น 60 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีสารประกอบฟลาโวนอยด์ 1000 และ 1100 mg CE/g ext ตามลำดับ ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus โดยวิธี Disc diffusion method และหาค่า MIC (Minimal inhibitory concentration) โดยวิธี Broth dilution technique ทำให้ทราบว่าสารสกัดหยาบจากใบทับทิมมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus การขึ้นรูปพลาสเตอร์เจล ใช้สารละลายกัมเมล็ดมะขามความเข้มข้น 2.5% w/v ในการขึ้นรูป พิจารณาค่า MIC ของสารสกัดหยาบจากใบทับทิมและนำมาผสมกับพลาสเตอร์เจล จากนั้นศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรียของพลาสเตอร์เจลที่มีสารสกัดหยาบจากใบทับทิมเป็นส่วนผสมด้วย Agar well diffusion Method จากการทดลองทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำสารสกัดหยาบจากใบทับทิมมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์เจล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเพิ่มมูลค่าให้แก่ใบทับทิม