เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิวัฒน์ ช่างสีดา, ชลธิชา สุ่มมาตร, ปาริชาติ วานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิยา โคขุนทด, รชนิกร ศิริมั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.บัวใหญ่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์” มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อออกแบบและประดิษฐ์เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์และศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ จากผลการทดลองพบว่า เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์สามารถปั๊มน้ำได้ในอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ย 17.70 ลิตร/นาที สามารถการควบคุมเวลาเปิด–ปิด โดยใช้เครื่องตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ (DigitalTimer) ได้ตามเวลาที่กำหนด โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 0% ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์นั้น มีประสิทธิภาพในการปั๊มน้ำ โดยสามารถปั๊มน้ำได้ในเวลาที่รวดเร็ว สามารถควบคุมเวลาเปิด–ปิด ได้อย่างอัตโนมัติตรงตามเวลาที่กำหนด และเมื่อนำเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นไปให้เกษตรกรในชุมชนได้ทดลองใช้และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุดทุกข้อ ( )

สรุปว่า เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพในการปั๊มน้ำได้อย่างอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้งานได้จริง