โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบสารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ ใบสาบหมา และใบผกากองในการป้องกันเพลี้ยอ่อนในต้นพริกและชะลอการงอกของวัชพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพร ตะวงค์, สุภาพร เที่ยงนอก, จุฑารัตน์ คำสระแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มงคล เปลี่ยนเอก, ภณ อัพกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.บัวใหญ่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบสารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ ใบสาบหมา และใบผกากองในการป้องกันเพลี้ยอ่อนในต้นพริกและชะลอการงอกของวัชพืช

มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันเพลี้ยในต้นพืชและชะลอการงอกของวัชพืชที่เป็นปัญหาในการเจริญเติบโตของต้นพริก โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ ตอนที่1 1.นำใบสาบเสือ ใบสาบหมา และใบผกากอง มาสกัดหยาบโดยการปั่นแล้วกรองเอาน้ำนำมาฉีดพ่นต้นพริก กระถางละ 1 ต้น 3 กระถาง 2.สังเกตปริมาณเพลี้ยอ่อนในต้นพริก ปรากฏว่าใบสาบหมามีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยอ่อนในต้นพริกได้ดีที่สุด ตอนที่2 1.นำใบสาบเสือ ใบสาบหมา และใบผกากอง มาสกัดหยาบโดยการปั่นแล้วกรองเอาน้ำมารดบริเวณรอบต้นพริก กระถางละ 1 ต้น 3 กระถาง 2.สังเกตปริมาณเพลี้ยอ่อนในต้นพริก ปรากฏว่าใบสาบหมามีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยอ่อนในต้นพริกได้ดีที่สุด