ระบบบอกตำแหน่งของวัตถุในบริเวณจำกัดด้วยคลื่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต บุญญาวรกุล, กฤษณ์ คัมภีรางกูร, ธนวัฒน์ มีชำนาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิพงศ์ สุวรรณคช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้เรามีเครื่องใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจำนวนมาก บางครั้งเข้าใจว่าเราจะมองข้ามความสำคัญของสิ่งของเหล่านั้นโดยคิดว่าไม่มีความจำเป็น แต่หากเป็นเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในเวลาเร่งด่วน แล้วไม่สามารถหามาใช้ได้ทันท่วงที ทำให้สูญเสียเวลาและโอกาส ปัญหาเหล่านี้จึงไม่ควรมองข้ามไป

ทางคณะจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา โดยมีหลักการให้มีตัวรับสัญญาณตัดกับอุปกรณ์เหล่านั้น เมื่อส่งสัญญาณจะบอกตำแหน่งด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การส่งเสียง การส่งแสง เพื่อให้ผู้ใช้ทราบตำแหน่งของอุปกรณ์เหล่านั้นได้ หากการส่งแสงหรือการส่งเสียงไม่สามารถบอกตำแหน่งได้ชัดเจน ในอนาคตจะพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดความแม่นยำในรัศมีที่กว้างยิ่งขึ้นได้