การศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม์โบรมิเลนในสับปะรดต่อการกระตุ้นการแบ่งเซลล์สร้างเส้นใยในเหงือกของมนุษย์และยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Aggregatibacter actinomycetemcomitans ในโรคปริทันต์อักเสบชนิดรุกราน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ เกื้อกูลวงศ์ชัย, คริฐ บุญเส็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันโรคปริทันต์เป็นโรคที่มีความซุกสูงทั่วโลกพบได้ตั้งแต่วัยรุ่นจนกระทั่งวัยผู้สูงอายุสามารถส่งผลต่อคุณภาพของชีวิตของผู้ป่วย

ซึ่งการรักษาโรคปริทันต์อักเสบในปัจจุบันทำได้โดยการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันและไม่นิยมใช้ยาปฏิชีวะนะในการรักษาเหมือนสมัยก่อน

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการศึกษาเอนไซม์โบรมิเลนต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Aggregatibacter actinomycetemcomitans ที่เป็นหนึ่งในแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคปริทันต์และศึกษาการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างเส้นใยในเหงือกมนุษย์ เนื่องจากมีการรายงานถึงความสามารถของเอนไซม์โบรมิเลนเอนไซม์ในการต้านทานจุลินทรีย์และอาจเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์ อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการศึกษาผลของเอนไซม์โบรมิเลนต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์สร้างเส้นใยในเหงือกมนุษย์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้สารดังกล่าวทางด้านทันตกรรมและเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาดูแลช่องปากต่อไป