การประยุกต์วัสดุเหลือใช้สู่นวัตกรรมเครื่องดักจับน้ำมันบนผิวน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชท์สยุทธ มาวินนาคภักดี, กัลย์สุดา บุญรอด, ณัฎฐา ศรีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรา จรูญผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทะเลและแม่น้ำของประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับคราบน้ำมันปกคลุมบนผิวน้ำ เป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ส่งผลต่อระบบนิเวศ ทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง แหล่งท่องเที่ยว ชายหาดสกปรก สัตว์น้ำตาย ส่งกลิ่นเหม็น และทำลายทัศนียภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในชุมชนจนถึงระดับประเทศ คณะผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องดักจับน้ำมันบนผิวน้ำโดยควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แผ่นพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ เป็นวัสดุในการดักจับน้ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของแผ่นพลาสติก ความเร็วรอบในการหมุน ขนาดของแผ่นพลาสติก ชนิดของน้ำมันที่ใช้ในการดักจับ และความเร็วในการเคลื่อนที่บนผิวน้ำของเครื่องดักจับน้ำมัน ขอบเขตของงานวิจัยคือ ศึกษาชนิดของแผ่นพลาสติก 3 ชนิด คือ แผ่นพลาสติกพอลิสไตรลีน โพลิเอทิลีน และโพลิเมทิลเมทาไครเลต ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดักจับน้ำมัน ศึกษาความเร็วรอบในการหมุนและขนาดของแผ่นพลาสติกโพลิเมทิลเมทาไครเลต ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดักจับน้ำมัน และศึกษาชนิดของน้ำมันที่มีผลการดักจับน้ำมันด้วยแผ่นพลาสติกโพลิเมทิลเมทาไครเลต นำข้อมูลจากการทดลองไปสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเครื่องดักจับน้ำมัน โดยใช้แผ่นพลาสติกโพลิเมทิลเมทาไครเลต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร หมุนด้วยความเร็วรอบ 45 รอบ/นาที จำนวน 5 ชุด ซึ่งแผ่นพลาสติกโพลิเมทิลเมทาไครเลต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร หมุนด้วยความเร็วรอบ 45 รอบ/นาที มีประสิทธิภาพในการดักจับน้ำมันได้สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 85.61