ผลของโลหะหนักต่อการดูดซับโรดามีน B ในน้ำโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิติพงศ์ พุมดวง, กฤตินน หวังสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุทธ แสงอุไร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ธูปฤาษี เป็นพืชล้มลุกวงศ์กก ธูปฤาษีเป็นไม้น้ำ ขึ้นเป็นกอในพื้นที่ชุมน้ำตื้นๆ และแตกกอใหม่ไปรอบด้าน โดยดอกมีลักษณะเป็นช่อ แท่งยาวลักษณะคล้ายธูป สีน้ำตาลอ่อน ก้านช่อ ดอกค่อนข้างแข้ง เมื่อดอกแก่จัดจะเปลี่ยนเป็น สีน้ำตาลแก่ ปัจจุบันธูปฤาษีเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปตามที่รกร้างและเพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยจะนำมาทำเป็นถ่านกัมมันต์ ซึ่งผ่านวิธีการก่อกัมมันต์จนมีลักษณะเป็นรูพรุน พื้นที่ผิวสูง มีสมบัติการดูดซับสารต่างๆได้ดี ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะนำถ่านกัมมันต์มาทดสอบการดูดซับโรดามีน บี ในน้ำที่มีสารละลายโลหะหนักชนิดต่างๆ เพื่อดูว่าอัตราการดูดซับโรดามีน บี ในน้ำจะมีความแตกต่างกับในกรณีที่ไม่มีโลหะหนักอย่างไร