มีดอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญมาศ พันธ์เสี้ยม, ดวงกมล แย้มทอง, กวินธิดา โสดาจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์, เฉลิมพล ศรีโยธิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันได้มีสิ่งใหม่ๆถูกคิดค้นขึ้น เรียกว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านความสะดวกสบายซึ่งคิดค้นใหม่หรืออาจดัดแปลงพัฒนาจากของเดิมจาดวัสดุชิ้นเดิม หรือเปลี่ยนแปลงกลไกลทฤษฎีการทำงานให้แตกต่างและง่ายขึ้น ใช้หลักการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงเพื่อใช้งานได้จริง ซึ่งกลุ่มผู้จัดทำพบปัญหาภายในครอบครัว ในการทำกิจกรรมภายในครอบครัวเช่นการทำอาหารร่วมกัน แต่ในการทำอาหารนั้นก็มีอันตรายและความเสี่ยงตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น เตาแก๊ส ไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้มีดเป็นต้นกลุ่มผู้จัดทำจึงตระหนักถึงอันตรายจากมีด

ด้านนวัตกรรมของกลุ่มผู้จัดทำคือ มีดอัตโนมัติ ซึ่งได้พบปัญหาคืออันตรายจากการใช้มีดที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นวัตกรรมนี้ลดการเกิดอุบัติเหตุมีดบาด และเพิ่มความสะดวกสบายในการทำอาหารโดยไม่ต้องออกแรงมาก เหมาะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งใช้การควบคุมของรีโมทคอนโทร

สุดท้ายนี้นวัตกรรมชิ้นนี้เกิดขึ้นได้เกิดจากการพบอันตรายจากมีด จึงทำนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในการป้องกันอุบัติเหตุจากมีด