แผ่นยิปซัมเสริมเส้นใยธรรมชาติบ่มด้วยคลื่นอินฟราเรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภณิตา ณ ระนอง, ปุณยนุช หทัยวงสีวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธเนศ คุณามาศปกรณ์, สายสุนีย์ จำรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เส้นใยแกนทางปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติแทนเส้นใยแก้ว เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีราคาค่อนข้างสูง และเพื่อศึกษาการใช้คลื่นอินฟราเรดในการบ่มฝ้าเพดานแทนการใช้แสงแดด กำหนดอัตราส่วนปูนยิปซัมปาสเตอร์ เส้นใยแก้ว เส้นใยแกนทางปาล์มน้ำมัน น้ำประปาเท่ากับ 0.87 : 0.03 : 0.00 : 1.00, 0.87 : 0.00 : 0.10 : 1.00, 0.87 : 0.00 : 0.20 : 1.00, 0.87 : 0.00 : 0.30 : 1.00 ตามลำดับโดยน้ำหนัก โดยขึ้นรูปแผ่นฝ้าเพดานขนาด 30 x 30 เซนติเมตร จากนั้นนำแผ่นยิปซัมไปบ่มด้วยคลื่นอินฟราเรดที่กำลัง 2,000, 4,000 และ 6,000 วัตต์เป็นเวลา 5, 10 และ 15 นาที ทำการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.219-2552 ได้แก่ แรงกดแตกตามยาว แรงกดแตกตามขวาง แรงต้านการดึงตะปู การแอ่นตัว การดูดซึมน้ำ และการดูดซึมน้ำที่ผิว แล้วทำให้แห้งด้วยวิธีบ่มด้วยแสงแดด และบ่มด้วยคลื่นอินฟราเรด จากนั้นนำไปเปรียบเทียบคุณสมบัติ และวิเคราะห์ความคุ้มค่าระหว่างแผ่นยิปซัมที่ใช้เส้นใยแก้วบ่มด้วยแสงแดด, แผ่นยิปซัมเสริมเส้นใยแก้วบ่มด้วยอินฟราเรด, แผ่นยิปซัมเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยแกนทางใบปาล์มน้ำมันบ่มด้วยแสงแดด, และแผ่นยิปซัมเสริมเส้นใยแกนทางใบปาล์มน้ำมันบ่มด้วยแสงแดด