แก้วดูดซับหยดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรีตา ดือเร๊ะ, มะฮ์ดี ตาตา, พิณพิลาส โชติพิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานีซ๊ะ กาแม, วิไลลักษณ์ บุญรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้วพลาสติกเมื่อเราใส่น้ำที่มีความเย็นแล้วตั้งไว้ระยะหนึ่ง แก้วจะมีหยดน้ำเกาะอยู่รอบๆและไหลมาเปียกบนโต๊ะหรือบริเวณที่เราใช้ตั้งแก้ว เมื่อเราเอามือจับแก้วก็จะทำให้มือเปียกน้ำเช่นกัน ปัญหาละอองน้ำจากแก้วอาจเป็นปัญหาเล็กๆ อาจจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิด หรืออาจจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นหากหยดน้ำจากแก้วโดนเอกสารสำคัญ จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงต้องการสร้างแก้วดูดซับหยดน้ำ โดยได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพบว่าพืชมีเส้นใยเซลลูโลสซึ่งสามารถดูดซับน้ำได้ และจากการสำรวจพืชบริเวณท้องถิ่นจะมีต้นกกเป็นจำนวนมากและมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปิดกั้นแสงและแก๊สออกซิเจนจากอากาศลงสู่แหล่งน้ำ สัตว์น้ำอาจจะขาดออกซิเจนและตาย ทำให้น้ำส่งกลิ่นเหม็น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการนำต้นกกมาต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อสกัดเอาเส้นใยเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์พืชผสมกับตัวประสานและขึ้นรูปเป็นแก้วเพื่อจะนำไปใส่แก้วน้ำพลาสติกที่ใส่น้ำหวานจากร้านค้าต่างๆ แก้วดังกล่าวก็จะช่วยดูดซับหยดน้ำจากแก้วพลาสติกได้