การผลิตไม้อัดจากเส้นใยกาบกล้วย เส้นใยฟางข้าว และแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชาดา สวัสดี, จตุพล ขำเหลือ, นูรฮายาตี สีเดะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิไลลักษณ์ บุญรัตน์, อารียา เตะโซะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันวิกฤตการณ์ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่ามีปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับการก่อสร้าง การทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และอีกมากมาย เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

และเนื่องจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมักถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์หรือทำลายโดยการเผาทิ้ง ซึ่งการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่เป็นก๊าซเรือนกระจกส่งผลต่อภาวะโลกร้อนตามมา ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกในปัจจุบัน วิธีการแก้ปัญหาในการลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และเป็นการเพิ่มมูลค่าวิธีหนึ่งคือ การนำไปผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม้ เช่น การผลิตเป็นแผ่นไม้อัด โดยวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรที่ให้เส้นใยสามารถนำมาผสมกับสารยึดติด และสารเติมแต่งอื่นๆ ผ่านกระบวนอัดเป็นแผ่นไม้และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้

เส้นใยกล้วย มีสมบัติพิเศษคือ เป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงาม แข็งแรง เหนียว ทนทาน การผลิตเส้นใยกล้วยเป็นการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณลำต้นมาพัฒนาเป็นเส้นใย ส่วนฟางข้าวและแกลบ เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สำคัญ เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และเกษตรกรไทยนิยมปลูกข้าวกันเป็นจำนวนมาก หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวในแต่ละปีจะมีวัสดุเหลือใช้ เช่น ฟางข้าว เป็นจำนวนมาก

จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว คณะผู้จัดทำโครงงานจึงต้องการนำเส้นใยจากธรรมชาติมาผลิตเป็นไม้อัดเพื่อลดการตัดไม้โดยการใช้เส้นใยจากกาบกล้วย เส้นใยฟางข้าว และแกลบ โดยได้มีการทดลองหาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมในการสกัดเส้นใยกาบกล้วยและฟางข้าวที่ความเข้มข้นต่างๆ นำมาผสมกับแกลบที่อัตราส่วนต่างๆ กัน และได้นำไปขึ้นรูปเป็นไม้อัดโดยการผสมกาวสังเคราะห์และนำมาศึกษาคุณสมบัติของไม้อัด