การศึกษาหลักการในการออกแบบและประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ให้สามารถยิงได้ไกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมณัฐ จันทวาศ, เตชธรรศ บรรดาศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จรวดขวดน้ำมักถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบแนวคิดพื้นฐานในวิชาฟิสิกส์ ศักยภาพในการขับเคลื่อนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดปีก น้ำหนัก และการใช้วัสดุ ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบปีกของจรวดขวดน้ำและปริมาณน้ำส่งผลต่อความสามารถในการขับเคลื่อนอย่างไร การทดลองที่ 1 การออกแบบปีกของจรวดขวดน้ำ 2 รูปแบบที่แตกต่างกัน คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและรูปสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน ผลิตจากฟิวเจอร์บอร์ดชนิดเดียวกันและควบคุมปริมาตรน้ำให้เท่ากัน จากนั้นจึงตรวจสอบการเคลื่อนที่ของจรวดน้ำโดยใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเพื่อตรวจสอบว่าจรวดขวดน้ำสามารถไปได้ไกลแค่ไหน สรุปได้ว่าระยะทางที่ปีกรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสร้างได้ประมาณ 47.17 เมตร และปีกรูปสามเหลี่ยมมีระยะทางประมาณ 44.21 เมตร การทดลองที่ 2 ได้ออกแบบจรวดขวดน้ำโดยให้มีปริมาตรน้ำต่างกัน คือ 1/3 และ 1/4 ของปริมาตรจรวดขวดน้ำ ควบคุมการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดชนิดเดียวกันและปีกแบบเดียวกัน ผลการทดลองพบว่าน้ำ 1/3 ของปริมาตรไปได้ไกล 47.17 เมตร และน้ำ 1/4 ของปริมาตรไปได้ไกล 55.13 เมตร สรุปได้ว่าจรวดขวดน้ำแบบปีกสี่เหลี่ยมคางหมูและใช้น้ำในปริมาตร 1/4 สามารถยิงจรวดขวดน้ำไปได้ไกลมากกว่าแบบปีกสามเหลี่ยมและใช้น้ำในปริมาตร 1/3