การพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเชิงควอนตัมบนสถานะควอนตัมจำลอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐีรชัย พรสุริยะศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฏจักรเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญในด้านเศรษฐกิจที่ช่วยให้เข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มของเศรษฐกิจได้ดีขึ้น วัฏจักรเศรษฐกิจนั้นเป็นรูปแบบการผันผวนที่เป็นธรรมชาติของเศรษฐกิจและมีลักษณะสำคัญที่ประกอบด้วย 4 ระยะหลัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาคเสมอ การพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากมีความผันผวนสูง แต่การใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีควอนตัมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการการพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากคุณสมบัติทางควอนตัมที่นำมาใช้กับปัญญาประดิษฐ์ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ