การพัฒนาศักยภาพในการรักษามะเร็งเต้านม ด้วยสาร polyphenol จากมะกรูด ผ่านระบบนำส่งยาโดยใช้ cellulose nanocrystal จากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรินทร์ วุฒิเจริญกิจ, สวิตตา เชื้อลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา มณีสาร, เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงระดับโลก ทำให้อัตราผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี โครงงานนี้มีจุดประสงค์ในการนำพืชที่หาได้ทั่วไปในประเทศไทยมาเป็นทางเลือกในการรักษามะเร็งเต้านม ระบบนำส่งยาเป็นวิธีการรักษามะเร็งที่มีราคาไม่สูง ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ มีความเจาะจงต่อเป้าหมาย และการผลิตไม่ซับซ้อน โครงงานนี้จะนำ polyphenol ในมะกรูดถูกนำมาสกัดเป็นยา และวัดค่า antioxidant เพื่อหาปริมาณ polyphenol และผลิต cellulose nanocrystal จากทุเรียนเป็นตัวนำพายา ด้วยกระบวนการ acid hydrolysis ยาจะถูกนำไปใส่ในตัวพา เพื่อผลิตระบบนำส่งยา และทดสอบการออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็ง โครงงานนี้จะสามารถเพิ่มทางเลือกในการรักษามะเร็ง และลดจำนวนของผู้คนที่ต้องทนทุกข์กับโรคมะเร็งเต้านมในสังคม