การพัฒนายาสำหรับยับยั้งการทำงานของ LOX-1 เพื่อรักษาโรคหลอดเลือดเเข็งตัว โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ผ่านฟ้า เลาหสินนุรักษ์, ถิรนิช สวัสดิภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ ลี้บุญงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์