การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกเบญจมาศต่อการไล่แมลงศัตรูพืชของข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรภัทร พุทธก้อน, ปาริตา สุขปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธีวรรณ ใจสันติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเเละทดลองประสิทธิภาพของสารกำจัดศัตรูพืช

ในข้าว จากสารสกัดไพรีทีน ในดอกเบญจมาศทั้งสองชนิดได้เเก่ ดอกเบญจมาศพันธุ์ดอกสีเหลือง (Chrysanthemum indicum Linn. )และ ดอกเบญจมาศพันธุ์ดอกสีขาว ( Chrysanthemum morifolium Ramat.) พบว่าสารฆ่าแมลงในดอกเบญจมาศมีความเป็นมิตรต่อมนุษย์ และปัจจุบันผลผลิตส่งออกและความต้องการทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมในประเทศไทยและระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงมีความต้องการด้านการผลิต ดังนั้นการรักษาผลผลิตของข้าวจึงมีความสำคัญมาก จากการศึกษาของ (ขนบพร บุญตะโก,2565) ศัตรูพืชที่พบเจอบ่อยมากที่สุด ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยแป้ง จึงเป็นที่มาและความสำคัญว่าสารไพรีทีนในดอกเบญจมาศจะสามารถกำจัดศัตรูพืชในข้าวและไม่มีความอันตรายต่อมนุษย์ เพื่อนำมาปรับใช้แทนยาฆ่าแมลงต่อไป