การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากใบดาวเรืองด้วยตัวทำละลายจากน้ำเปล่า สารอะซิติกและเอทานอล ที่ส่งผลต่อการกำจัดเพลี้ยแป้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณาลี สุดประเสริฐ, ภาสินี วิวัฒนพูลชัย, พีรดา เพ็ชรประกอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากใบดาวเรืองจากตัวทำละลายต่างๆที่ส่งผลต่อการกำจัดเพลี้ยแป้งโดยการนำเอาใบดาวเรือง 9 กรัม มาละลายลงในตัวทำละลายต่างชนิดซึ่งประกอบด้วยน้ำ กรดอะซิติกและเอทานอล จากนั้นนำสารสกัดที่ได้นั้นมาทดสอบกับเพลี้ยแป้งโดยการนำเพลี้ยแป้งจำนวน 10 ตัว ใส่ลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ในระบบเปิดให้เหมือนธรรมชาติ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นชุดควบคุมที่มีสารละลายที่ไม่ใส่สารสะกัดจากใบดาวเรือง หยดลงในฝาขวดน้ำที่วางตรงกลางบนกระดาษกราฟที่วัดระยะไว้ในภาชนะ ชุดที่สองใส่สารสกัดจากใบดาวเรืองด้วยตัวทำละลายต่างๆ โดยวัดระยะการเคลื่อนที่ของเพลี้ยแป้งทุกๆ 5 นาทีเป็นระยะเวลา 30 นาที และบันทึกผลการทดลอง