การผลิตแอลกอฮอล์แข็งจากเชื้อเพลงชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิศ ทัศนัยนา, ภิริชญา จิว, กันต์ฤทัย ใจมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไพรัตน์ คำปา, อุไรวรรณ ทวิชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้คณะผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีการผลิตเชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่มีราคาถูก ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภค โดยการผลิตแอลกอฮอล์แข็งจากวัตถุดิบธรรมชาติสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงอุ่นอาหารโดยมีส่วนผสมของเอทานอลซึ่งไม่เป็นพิษต่อร่างกาย

1.2 จุดประสงค์

  1. เพื่อผลิตแอลกอฮอล์แข็งสำหรับเป็นเชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายผู้บริโภค

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์แข็งที่ผลิตขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายตามท้องตลาด