ศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรากกระพังโหมและผลต่อคุณสมบัติของแป้งข้าวเหนียว กข6 ในขนมตดหมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญรัตน์ เจริญเกรียงสกุล, ภัทรานิษฐ์ ปัญนะทุภา, ภาวิต แซ่เตีย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินทร์ เสาร์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดหยาบใบกระพังโหมศึกษาตำรับขนมตดหมาเสริมกระพังโหม ตรวจสอบการต้านอนุมูลอิสระของคุกกี้เนยสดเสริมกระทั่ง การตรวจสอบฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบกระพังโหมด้วยวิธี DPPH free radical scavenging assay (DPPH), ตรวจสอบการพองตัวและร้อยละการละลายของเม็ดแป้ง ,การวิเคราะห์ปริมาณร้อยละของแข็ง และ การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลรีดิวส์