กำแพงกันน้ำด้วยระบบแรงดันน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวา วรรณา, รัตชณีพร สูงเรือง, ธนวัฒน์ แสงเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ เสนาใหญ่, มะลิวัลย์ เสนาใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กำแพงกันน้ำด้วยระบบแรงดันน้ำ เป็นการประยุกต์ใช้แรงดันน้ำในการเพิ่มน้ำหนักของกำแพง เพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นกำแพงที่สามารถติดตั้งได้ง่าย และพับเก็บได้ สะดวกต่อการใช้งาน