ผลิตภัณฑ์สารเหลวย่อยสลายไขมันในบ่อน้ำทิ้งจากแบคทีเรีย Bacillus subtilis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาสินี เจริญสุข, ยศวดี จุลวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สารเหลวจาก Bacillus subtilis ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปสจากการเพาะเลี้ยงเชื้อโดยการใช้อาหารสูตรกากถั่วเหลืองเพื่อการย่อยสลายไขมันที่เกิดมาจากน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่บ่อน้ำมาเป็นเวลานานเพราะการสะสมของไขมันก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมามากมาย ซี่งเป็นผลกระทบทางด้านลบแก่สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชนใกล้เคียง โดยใช้ตัวอย่างน้ำเสียจากการเก็บจากบ่อน้ำเสียในโรงเรียน และทำการทดสอบเพื่อการเปรียบเทียบค่าคุณภาพของน้ำก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ได้แก่ การวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆทั้งทางกายภาพและเคมี วิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH) วิเคราะห์อุณหภูมิ วิเคราะห์ปริมาณสารของแข็งแขวนลอย ความหนาของชั้นตะกอน ความหนาของชั้นไขมัน วิเคราะห์ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD)