การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับการจําแนกประเภทโรคต้อ โดยการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูร์อัซลิน เเวดาโอะ, มูฮำหมัดศิดฎีก แวอุมา, อัฟฟาน มะสาและ มะสาและ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มะรุสดี ยูโซ๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีภาวะโรคทางตาคิดเป็นรเอยละ 42.0 ของจํานวนประชากรทั้งหมดบน โลก ซึ่งมีจํานวนประชากร 39 ล้านคนอยู่ในภาวะตาบอดและ 246 ล้านคนอยู่ในภาวะสายตาเลือนรางภาวะปัญหา โรคตาดังกล่าวสาเหตุประการสําคัญเกิดขึ้นจากการเปrนโรคต้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคต้อกระจกเป็นสาเหตุหลัก ของการเป็นโรคตาบอด รองลงมาคือ โรคต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อลม ตามลําดับ และจากสถิติชี้แนวโน้มที่อาจจะเพิ่ม มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกเหนือจากสาเหตุดังกล่าวแล้วสาเหตุที่ทําให้ แนวโน้มของภาวะโรคตาเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากคนไม่เข้าใจปัญหาโรค การไม่ได้เข้ารับกระบวนการวินิจฉัยและอีกทั้ง ทางคณะผู้จัดทําจึงเล็งเห็นข้อสําคัญรวมถึงสาเหตุที่ทําให้โรคต้อเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้มีประชากรบนโลก เสียการมองและการเข้าถึงยากในการตรวจโรคต้อทั้ง 4 ชนิดได้แก่ ต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน และ ต้อลม โดยใช้ วิธีการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นด้วยการใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึกโครงข่ายประสาทเทียมมนุษย์เพื่อนํามาแก้ไขช่องว่าง เพื่อนําไปสร้างเป็นแอพพลิเคชั่นออกมาให้มีการเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการใช้งานจุดประสงค์คือลดการเรื้อรังของ โรค ลดภาวะสูญเสียการมองเห็น ลดภาวะเสี่ยงหลังผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการเข้าสู่กระบวนการรักษาจาก จักษุแพทย์ต่อไป