การศึกษาการเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในเนื้อเมล็ดมะม่วงน้ำดอกไม้กับมะม่วงเบา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซากีฟา อาแวกือจิ, ซ่อฟียะฮ์ เก็มเส็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ นาเกลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกระหว่างเมล็ดมะม่วงน้ำดอกไม้กับมะม่วงเบาเพื่อลดประมาณขยะจสกม่วงน้ำดอกไม้และมะม่วงเบาโดยนำสารประกอบฟีนอลิกไปทำเป็นเครื่องสำอางในการยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชัน