การออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลอย่างง่ายโดยใช้หลักการโฟโตเพลตตีสโมกราฟฟี (Photoplethysmography)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีร์ อังคทรัพย์, สรวิชญ์ ทองดอนหับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์