การพัฒนาน้ำยางธรรมชาติผสมซิลิกาจากแกลบทดแทนคาร์บอนแบล็คเพื่อประยุกต์ใช้เป็นภาษาบนทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพร ก้อนกลิ่น, สุชัญญา มะปรางก่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การพัฒนาน้ำยางธรรมชาติผสมซิลิกาจากแกลบทดแทนคาร์บอนแบล็คเพื่อประยุกต์ใช้

เป็นภาษาบนทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการสกัดซิลิกาจากแกลบ 2. นำซิลิกาที่ได้จากแกลบมาเสริมประสิทธิภาพแผ่นยางพารา 3. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นยางพาราที่เสริมประสิทธิภาพด้วยซิลิกาจากแกลบโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงแรก คือ การเตรียมซิกาจากแกลบ ช่วงที่ 2 คือ ขั้นตอนการขึ้นรูปแผ่นยาง และช่วงสุดท้าย คือ ขั้นตอนตรวจสอบประสิทธิภาพชิ้นงาน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 5 ข้อมูล วิเคราะห์ประสิทธิภาพของซิลิกาจาก เถ้าแกลบ การทดสอบสมบัติทางกายภาพของแผ่นยาง การทดสอบการดูดซับน้ำ การทดสอบแรงดึง และการทดสอบแรงดัด จากการทดลองสกัดซิลิกาจากแกลบพบว่า แกลบจากข้าวปริมาณ 750 กรัม สามารถนำมาได้ซึ่งซิลิกา 23.17 กรัม คิดเป็น 3.31 เปอร์เซ็นต์ (%) ของแกลบทั้งหมด