การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์ด้วยพลาสติกชีวภาพจากเพคตินของเปลือกส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิดาภา แจคำ, ปาริทรรศน์ จอมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

เนื่องจากมีโรงงานผลิตน้ำส้มคั้นเป็นจำนวนมากและมีขยะเหลือทิ้งจากเปลือกส้มที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ ประโยชน์ในด้านอื่นๆในเปลือกนั้นจะมีสารที่เรียกว่า เพคติน (Pectin) โดยเป็นสารเพิ่มความหนืด และสารก่อเจล สาเหตุที่สนใจเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีวัตถุดิบทางการเกษตรและของเหลือใช้ทางการเกษตรมากมายหลากหลายชนิดที่จะสามารถนำมาสกัดเป็นเพคตินได้ ในปัจจุบันขยะจากบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นหนึ่งในขยะพลาสติกที่สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมในปริมาณมาก เนื่องจากใช้เวลานานหลายร้อยปีกว่าจะเกิดการสลายตัว การใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารทดแทนบรรจุภัณฑ์ อาหารที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารนั้นเมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ ช่วงระยะเวลาหนึ่งมักเกิดการเสื่อมสภาพในระหว่างการเก็บรักษา จุลินทรีย์นั้นเป็นหนึ่งในแนวคิดที่เหนี่ยวนำให้อันตรากิริยา ระหว่างอาหารและบรรจุภัณฑ์ในขณะที่คุณภาพทางโภชนาการและความปลอดภัยอาหารไม่เปลี่ยนแปลง โดยสารที่นิยมใช้เพื่อเป็นสารต้านจุลินทรีย์เป็นสารกลุ่มน้ำมันหอมระเหยซึ่งได้จากการสกัดสารสำคัญทางธรรมชาติ ซึ่งสารเหล่านี้ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทั้งในกลุ่ม เชื้อรา ยีสต์และแบคทีเรีย ซึ่งทำให้อาหารเสื่อมเสียและเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถก่อโรคได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายถึงการใช้สารต้านจุลินทรีย์ในพลาสติกชีวภาพ กลไกการต้านจุลินทรีย์และการเคลื่อนย้ายของสารต้านจุลินทรีย์จากบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงการประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์ จากพลาสติกชีวภาพในปัจจุบันอีกด้วย

สมมติฐาน

บรรจุภัณฑ์จากเพคตินของเปลือกส้มสามารถต้านจุลินทรีย์ได้

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิธีการสกัดและทดสอบคุณภาพของเพคตินจากเปลือกส้ม

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์