การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎา มีสุข, โยสิตา จิระดา, นวสร กองติ๊บ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายรุ่ง มีหลาย, ประหยัด ปันแปง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้คนนิยมใช้วัสดุทำมาจากพลาสติกอย่างแพร่หลายในการบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือ สิ่งของเครื่องใช้ แต่พลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก จึงทำให้พลาสติกกลายเป็นขยะที่มีปริมาณมากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การกำจัดขยะพลาสติกเหล่านี้ส่วนมากใช้วิธีการเผา ทำให้เกิดเป็นมลพิษในอากาศและมลพิษในดินส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของคนและสัตว์ นอกจากนี้แก็สที่เกิดจากการเผาขยะพลาสติกยังส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

จึงมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยหลายท่านได้คิดค้นทำพลาสติกชิวภาพขึ้นมาใช้ทดแทน โดยนำวัสดุธรรมชาติมา ใช้เป็นสารตั้งต้นในการทำพลาสติก โดยพบว่า สารพวกเซลลูโลส คอลลาเจน พอลิเอสเทอร์ และแป้ง สามารถนำมาผ่านกระบวนการสังคราะห์เพื่อผลิตเป็นพลาสติกย่อยสลายได้ จากการศึกษาพบว่า มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว กาบกล้วย เปลือกทุรียน เปลือกผลไม้ต่างๆ สังเคราะห์เป็นพลาสติกชีวภาพได้ แต่คุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลยังมีความแตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาพลาสติกร็วภาพจากฟางข้าว ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีมากในชุมชนและเกษตรกรมักทำการเผาทิ้งเมื่อหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน และค่า PM2.5 ที่เพิ่มมากขึ้น โดยคณะผู้ศึกษาจะดำเนินการสังเคราะห์สารคาร์บอกซีเมทิลเซลดูโลส (CMC) จากฟางข้าววิเคราะห์ปริมาณสารที่สังเคราะห์ใด้ และทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลที่เหมาะสมสำหรับนำสารสังเคราะห์นี้มาผลิตเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ โดยทำการทดสอบน้ำหนักของสาร CMC สังเคราะห์ที่ได้จากฟางข้าว ค่าสีความหนาแน่นสมบัติการละลายน้ำ สภาพความยืดหยุ่น เพื่อให้ได้พลาสติกชีวภาพที่มีความเหมาะสมใช้ทดแทนถุงพลาสติกทั่วไป เป็นการลดปัญหาขยะจากถุงพลาสติกและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด