การศึกษาการทำกระดาษซับน้ำมันจากใยมะพร้าวเคลือบด้วยไคโตซานที่มีผลต่อการดูดซับน้ำมันจากอาหารเปรียบเทียบกับกระดาษซับน้ำมันในท้องตลาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กณิศา ถิตย์ประเสริฐ, กฤต สิงหศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยมีการใช้นำ้มันในการประกอบอาหารเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการจัดเก็บ โดยที่ผู้ประกอบอาหารส่วนหนึ่งนำน้ำมันที่ใช้แล้วเทลงไปในท่อระบายน้ำ ซึ่งก่อให้เกิดท่ออุดตัน ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และกลายเป็นอันตรายต่อสัตว์และพืช การซับน้ำมันด้วยกระดาษซับน้ำมันถือเป็นตัวเลือกที่ดี แต่กระดาษซับน้ำมันตามท้องตลาดนั้นมีสารสารไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และผู้ประกอบอาหารบางส่วนมีการนำกระดาษหนังสือพิมพ์ใช้ซับน้ำมันเพื่อเป็นการลดต้นทุน ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากมีโลหะหนักในหมึกพิมพ์ ทางผู้จัดทำจึงต้องการสร้างกระดาษซับน้ำมันที่ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และมีทำมาจากวัสดุธรรมชาติ โดยการนำใยมะพร้าว ที่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้ดีมาขึ้นรูปเป็นกระดาษ และนำมาเคลือบด้วยไคโตซานที่มีคุณสมบัติในการดักขับไขมันได้ และนำไปเปรียบเทียบการดูดซับน้ำมันกับกระดาษซับน้ำมันที่มีขายตามท้องตลาด