พลาสเตอร์ปิดแผลสมุนไพรจากใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรชนก บุญเพ็ง, สุรัสวดี ธงรัตนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใบสาบเสือเป็นพืชสมุนไพรที่มีอยู่มากและเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน ซึ่งพวกเขาได้นำใบสาบเสือมารักษาแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ด้วยแนวคิดนี้ผู้พัฒนาจึงจัดทำโครงงานขึ้น โดยนำใบสาบเสือมาเป็นพลาสเตอร์ปิดแผล เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและเป็นการนำพืชมาทำให้เกิดประโยชน์