ยกระดับมะลิไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพัฒน์ อังกาทิพย์, ศศิธร เจริญพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์, พรนภา อาจสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในจังหวัดนครนายกมีหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับตั้งอยู่ที่คลอง 15 อำเภอ องครักษ์ ซึ่งเราพบปัญหาการขายดอกมะลิที่มีอัตราการขายสูงเเต่ราคาค่อนข้างต่ำอยู่ที่ถุงละ 2-4 บาท เราจึงต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเเละความงามโดยใช้สรรพคุณของดอกมะลิเพื่อยกระดับมะลิไทยสู่สากล