พัดลม หลอดไฟ ภายในบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิตา เพิ่มขึ้น, กิตติกร แม่กัวะดี, ณัฏฐกิตติ์ ยานะวิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิศรา เหล่าคุณากร, ศิวาการ นิลกำแหง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสถานภาพการเป็นนักเรียน เราจึงมีการบ้านที่ได้รับมอบหมายจากคุณครูให้รับผิดชอบ ในบางครั้ง การบ้านที่ได้รับมอบหมายให้ทำอาจมีปริมาณมากทำให้ต้องใช้เวลานาน ในการทำการบ้าน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในตอนกลางคืนทำ ซึ่งในเวลากลางคืนจะมียุงและแมลง จำเป็นต้องใช้แสงไฟและลมพร้อมๆ กัน ซึ่งถ้าเราเปิดพัดลมและเปิดไฟพร้อมกันจะทำให้เปลืองพลังงานไฟฟ้า

ดังนั้นกลุ่มข้าพเจ้าจึงประดิษฐ์ Fan and Light in the home จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ

ลดค่าไฟฟ้าลงได้และยังสะดวกสบายในการใช้งานอีกด้วย เราจึงจำเป็นที่จะสร้าง Fan and Light in the home ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า Fan and Light in the home ใช้ในการทำงานได้ วัสดุอุปกรณ์

ที่ใช้ เช่น ไม้อัดหนา 5 มิลลิเมตร อุปกรณ์เพิ่มช่องต่อ USB แผงโซล่าเซลล์ พาวเวอร์แบงค์ หลอดไฟฟ้า LED และพัดลม USB ผลจากการดำเนินการได้ผลดังนี้ 1. ได้สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า Fan and Light in the home ที่ใช้ในการทำงานได้จริง 2. เครื่อง Fan and light in the home มีอัตราการใช้ไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับไฟบ้านทั่วไป ดังนั้นถ้าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์จาก Fan and light in the home ในหนึ่งชั่วโมงเราจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 0.0055 หน่วย หรือประมาณ 0.013 บาท/ชั่วโมง 3. เครื่อง Fan and light in the home มีขนาดเล็กสะดวกต่อการใช้งาน 4. เครื่อง Fan and light in the home สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลาย 5. เครื่อง Fan and light in the home เป็นสิ่งประดิษฐ์ไฮเทคที่อำนวยความสะดวกสบายต่อการทำการบ้านและงานต่างๆ มากที่สุด