เครื่องบดอาหารสัตว์พลังงานสะอาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสฏฐพงศ์ วรรณสมพร, ยุพารัตน์ อุตเสน, ธนา สันป่าแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิศรา เหล่าคุณากร, ศิวาการ นิลกำแหง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจของไทยที่ส่งออก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และธัญพืชต่างๆ เกษตรกรไทยส่วนใหญ่จะทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นอกจากการเพาะปลูกแล้วมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่และปลา เป็นต้น ซึ่งในหมู่บ้านของสมาชิกเรามีการเลี้ยงไก่เป็นจำนวนมาก ลูกไก่ที่มีอายุน้อย ตัวเล็ก มีช่องปากเล็กไม่สามารถที่จะกินอาหารหรือเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ่ได้ เมื่อซื้ออาหารสำเร็จรูปจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และถ้าต้องซื้อเครื่องบดอาหารแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจะมีต้นทุนสูงเกินไป

ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดประดิษฐ์ เครื่องบดอาหารสัตว์พลังงานสะอาด มีวัตถุประสงค์ ตอนที่ 1 เพื่อประดิษฐ์เครื่องบดอาหารสัตว์พลังงานสะอาดจากเศษวัสดุเหลือใช้ ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาความชื้นของเมล็ดข้าวโพดกับปริมาณข้าวโพดที่ตกค้างในเครื่องบดอาหารสัตว์ วิธีการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบดอาหารสัตว์พลังงานสะอาด ตอนที่ 1 1. นำเมล็ดข้าวโพดที่มีความชื้น 16.3 % มาชั่ง ในการทดสอบแต่ละครั้งใช้มวล 1000 กรัม 2. นำเมล็ดข้าวโพดที่ชั่งได้มาทำการทดสอบกับเครื่องบดอาหารสัตว์แบบมอเตอร์และทดสอบกับเครื่องบดอาหารสัตว์พลังงานสะอาด ทำซ้ำ 3 ครั้ง แล้วบันทึกผลการทดลอง 3. นำผลการทดลองที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ในการทดสอบบดวัตถุดิบของเครื่องบดแต่ละประเภท ตอนที่ 2 1. นำเมล็ดข้าวโพดที่มีความชื้น 14.8% 18.1% 21.7% และ 26.5% มาชั่ง ในการทดสอบแต่ละครั้งใช้มวล 100 กรัม 2. นำเมล็ดข้าวโพด ที่ชั่งได้มาทำการทดสอบกับเครื่องบดอาหารสัตว์พลังงานสะอาด ทำซ้ำ 3 ครั้ง ในแต่ละความชื้น นำเมล็ดข้าวโพดที่ผ่านการบดไปชั่ง เพื่อหามวลที่ได้ แล้วบันทึกผลการทดลอง 3. นำเมล็ดข้าวโพดที่บดได้ขนาดละเอียด จากเครื่องบดอาหารสัตว์พลังงานสะอาดมาผ่านตะแกรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร 4. บันทึกผลการทดลอง หาเปอร์เซ็นต์ที่ตกค้างในเครื่อง แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ผลจากการดำเนินการสรุปผลดังนี้ ตอนที่ 1 1. ได้ เครื่องบดอาหารสัตว์พลังงานสะอาดจากเศษวัสดุเหลือใช้ สามารถบดเมล็ดข้าวโพดได้ใกล้เคียงกับเครื่องบดอาหารสัตว์แบบมอเตอร์ และแยกเมล็ดข้าวโพดที่บดแล้วได้ 2 ขนาด แบบหยาบและแบบละเอียด มีรูปร่างกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้และสะดวกต่อการใช้งาน 2. เครื่องบดอาหารสัตว์พลังงานสะอาดช่วย ลดต้นทุนในการซื้ออาหารสำเร็จรูป และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 3. เครื่องบดอาหารสัตว์พลังงานสะอาด ใช้เวลาบดมากกว่าเครื่องบดอาหารสัตว์แบบมอเตอร์ โดยเวลาเฉลี่ยประมาณ 2 : 1 ตอนที่ 2 เมล็ดข้าวโพด ที่มีความชื้นสูงจะตกค้างอยู่ภายในเครื่องบดอาหารสัตว์พลังงานสะอาดมากกว่าเมล็ดข้าวโพดที่มีความชื้นต่ำ

เครื่องบดอาหารสัตว์พลังงานสะอาดสามารถใช้ออกกำลังกายได้ในขณะที่ปั่น ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันที่ใช้ในการบดอาหารสัตว์ เพราะเครื่องบดที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้พลังงานกลจากการปั่นจักรยาน ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเรา