การวิเคราะห์และสร้างโมเดล เวลานัดรับยาของผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล โดยใช้หลักการทางวิทยาการข้อมูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจิพัทธ์ จิรานุสรณ์กุล, ปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ, ชานนท์ ชูวุฒยากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ ศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้ปัญหา ความเครียดและไม่พึงพอใจ จากความคลาดเคลื่อนเวลานัดรับรับยา

ผู้ใช้งาน ผู้ป่วยนอกและเภสัชกร งานบริหารจ่ายยานอก

วิธีการ การวิเคราะห์และสร้างโมเดลการรอรับยา

เทคโนโลยี วิทยากรข้อมูล (Data Science) และการเรียนรู้เครื่องจักร (Machine Learning)