การพัฒนาเจลครีมจากสารสกัดสมุนไพรร่วมกับการเติมสารสกัดกะเม็งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวสรณ์ มะแมวันโรจน์, ณัฐณิชา สารหน่อแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเกิดบาดแผลนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผิวหนังเกิดการแตกสลาย มีเลือดออก และเราต้องทำการรักษาทำความสะอาดบาดแผล และต้องเปลี่ยนวัสดุปิดแผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งจะทำให้บาดแผลนั้นหายช้าและมีอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ มีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย เช่น บัวบกและกะเม็ง ซึ่งมีสรรพคุณช่วยในการสมานบาดแผล ป้องการการติดเชื้อ ลดอาการอักเสบ ผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนายาพื้นเจลที่ประกอบด้วยสารสกัดบัวบกร่วมกับการเติมสารสกัดกะเม็งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น โดยทำการทดสอบการเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารสกัดบัวบกที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและการเติมสารสกัดกะเม็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ผลการทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี Disc diffusion assay พบว่าสารสกัดบัวบกที่ความเข้มข้น 9%w/v สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีที่สุดเมื่อสังเกตจากวงใส (inhibition zone) จากนั้นนำสารสกัดบัวบกและกะเม็งไปทำไมโครเอนแคปซูเลชั่น โดยใช้โซเดียมอัลจิเนตเป็นสารห่อหุ้ม เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเป็นระบบนำส่งให้สารสกัดออกฤทธิ์ได้ตรงจุดตามที่ต้องการ ผู้จัดทำได้ทำการทดสอบโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง (Thin Layer Chromatography, TLC) ในสารสกัดผสมและสารสกัดในรูปไมโครเอนแคปซูเลชั่น เพื่อตรวจหาองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดผสมว่าองค์ประกอบทางเคมีเหล่านั้นยังคงสภาพเดิมอยู่หรือไม่เมื่อเตรียมให้อยู่ในรูปแบบไมโครเอนแคปซูเลชั่น จากนั้นนำไมโครเอนแคปซูเลชั่นที่เตรียมได้ไปผสมยาพื้นเจลที่มีความคงตัว ผลิตภัณฑ์ยาพื้นเจลที่ประกอบด้วยไมโครเอนแคปซูเลชั่นของสารสกัดบัวบกและกะเม็งสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรักษาบาดแผลต่อไป