การตรวจจับเด็กในรถด้วยระบบ IOT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตพร คำงาม, ธนพร ศรีกลชาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ แก้วภราดัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีเหตุการณ์ที่เด็กติดอยู่ภายในรถเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉลี่ยเป็นเด็กอายุ 2 ปี 38% ,เด็กอายุ 1 ปี 20.9% และเด็กอายุ 3 ปี 19.4% จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียในเด็กเพิ่มมากขึ้น

ผู้พัฒนาจึงเกิดแนวคิดในการหาทางแก้ไขโดยการตรวจจับเด็กในรถด้วยระบบ IOT ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับทั้งยังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ปกครองเกิดความสบายใจและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กได้