การคัดแยกและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถย่อยสลายน้ำมันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมร่วมกับวัสดุดุดซับน้ำมันจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนัดดา ก้อมมังกร, อัญชุลี มณีโชติ, ญาดา ปฐมบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการคัดแยกและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถย่อยสลายน้ำมันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมร่วมกับวัสดุดุดซับน้ำมันจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้จุลินทร์ท้องถิ่นในดินที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ำมันปนเปื้อนร่วมกับวัสดุดูดซับน้ำมันการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อใช้กำจัดน้ำมันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกระบวนและวิธีการศึกษา ดังนี้คือ คัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายน้ำมันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับการวัดอัตราการย่อยสลายและการสร้างสารลดแรงตึงผิว และศึกษาชนิดและปรับปรุงคุณสมบัติการดูดซับน้ำมันจากเส้นใยจากใบอ้อยและเส้นใยจากชานอ้อย และศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำมันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยการทำงานร่วมกันระหว่างเชื้อจุลินทรีย์และตัวดูดซับ