อุปกรณ์ช่วยติดตาพืช(แบบเพลทและแบบตัวที)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญิศา จันทรพูน, บัณฑิตา ทองมงคล, สุตาภัทร สุดใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สะอารอนิง ดาโอะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการติดตา นับเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกร เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถขยายพันธุ์พืชได้หลายชนิด ทำได้ง่ายและมีโอกาสที่จะสำเร็จสูง ซึ่งจากการสังเกตและเก็บข้อมูลโดยตรงจากเกษตรกร พบว่า ในการติดตาพืชนั้น เกษตรกรต้องใช้มีดที่คมและบางในการเฉือนแผ่นตาเขียวและกรีดเปิดเปลือกของต้นตอ ซึ่งต้องระวังไม่ให้ตาเขียวโค้งหรือมีเนื้อไม้ติดออกมา แล้วนำแผ่นตาเขียวมาทาบติดบนแผลเปิดของต้นตอ ซึ่งต้องระวังการสัมผัสตาเขียวโดยตรง เพราะอาจจะทำให้ตาเขียวขึ้นราและเน่าเสียได้ จากนั้นจะนำพลาสติกใสมาพันให้แน่นโดยรอบเพื่อป้องกันความชื้นและการเลื่อนของแผ่นตาเขียว จึงใช้เวลานานพอสมควรในการติดตาต่อหนึ่งต้นกล้า โดยจากการศึกษาข้อมูล พบว่า รูปแบบของการติดตาที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การติดตาแบบเพลทหรือใช้ขยายพันธุ์พืชที่มีน้ำยาง เช่น ยางพารา ขนุน เป็นต้น และการติดตาแบบตัวทีเหมาะที่จะใช้สำหรับติดตาพืชที่ไม่มีน้ำยางและไม้ดอกไม้ประดับ จึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานสำหรับการติดตาพืชได้ทั้งสองแบบ เพื่อรองรับจำนวนชนิดของพันธุ์พืชที่จะนำมาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการติดตา และได้ออกแบบเพื่อลดข้อจำกัดในการใช้งานอุปกรณ์กับขนาดลำต้นของต้นกล้าพันธุ์ ที่มีชื่อว่า “อุปกรณ์ช่วยติดตาพืช (แบบเพลทและแบบตัวที)” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเพลทและแบบตัวทีในอุปกรณ์เดียว ช่วยแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะได้รับอันตรายจากการใช้ใบมีด ช่วยลดการสัมผัสตาเขียวโดยตรง ป้องกันตาเขียวขึ้นราและเน่าเสีย จึงช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการติดตาให้มากขึ้น