อิทธิพลของอนุภาคนาโนที่มีผลต่อสีย้อมเนื้อเยื่อพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิ่นศวิตา ทองสลัก, ธนบดี เมธากิตตินันต์, คชินทร์ พรหมเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวารี พงศ์ธีระวรรณ, เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง อิทธิพลของอนุภาคนาโน ที่มีผลต่อสีย้อมเซลล์พืช มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดและประยุกต์ใช้สีย้อมธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่นสำหรับย้อมเนื้อเยื่อพืช ศึกษาสีย้อมจากธรรมชาติที่มีสารไกลโคซีน แคโรทีน และแอนโทไซยานิน โดยเลือกพืชที่มีสีไกลโคซีน และแอนโทไซยานิน จำนวน 6 ชนิด คือ ดอกกระเจี๊ยบแดง ผลหม่อน ดอกเฟื่องฟ้าสีแดง เปลือกมังคุด กะหล่ำปลีแดง และดอกเฟื่องฟ้าสีม่วง โดยสกัดสีจากพืชด้วยน้ำร้อน (อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส) และเมทิลแอลกอฮอล์ 95% เตรียมสารละลายต่างๆที่ความเข้มข้น 85% และใช้เวลาย้อมที่แตกต่างกัน คือ 3, 5 และ 10 นาที พบว่า สีแดงจากดอกกระเจี๊ยบที่สกัดด้วยน้ำร้อน ความเข้มข้น 85% เป็นเวลา 5 นาทีขึ้นไป สามารถย้อมติดสีเนื้อเยื่อภายในโครงสร้างลำต้นพืชได้อย่างชัดเจน และสีม่วงจากกะหล่ำปลีแดงที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ 95% ความเข้มข้น 85%เป็นเวลา 5 นาทีขึ้นไป สามารถย้อมติดสีเนื้อเยื่อภายในโครงสร้างลำต้นพืชได้อย่างชัดเจนเช่นกัน