การตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้กล้วยฟลอริดาใบด่าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐจรัสพร ทิพนาถศุภวิชญ์, ปัณณธร วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์, สิทธิโชค สิงห์เรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการตัดต่อพันธุกรรม Musa aeae ให้เป็นใบด่างที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับ M. aeae เนื่องจากปัจจุบันยังพบหาได้ยากและมีโอกาสเจริญเติบโตจนสมบูรณ์ได้น้อย โดยการนำตัวอย่างใบด่างของ M. aeae มาสกัดดีเอ็นเอ แล้วใช้เทคโนโลยี NGS ในการหาลำดับเบสที่ควบคุมยีนที่แสดงออกใบด่างด้วยเครื่อง Illumina แล้วถ่ายยีนใบด่างของ M. aeae เข้าสู่เซลล์โดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรีย จากนั้นเพาะเลี้ยงและคัดเลือกเซลล์ M. aeae ที่ได้รับการถ่ายยีน โดยเพาะเซลล์เลี้ยงเนื้อเยื่อจนเป็นพืชที่สมบูรณ์ รอจนกว่าจะแตกหน่อ ให้ใบแก้ว 3 ถึง 4 ใบ และมีลักษณะใบที่ด่างสม่ำเสมอ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากระยะการเจริญเติบโตและลักษณะสีใบของ M. aeae ที่ปรากฏ