การกำจัดพยาธิกรีการีน (Nematopsis sp.) ที่แทรกอยู่บริเวณเหงือกของหอยแครง (Anadara granosa L.) โดยสารอัลลิซิน (Allicin) ในหอมแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรามล พยัคฆา, มาริษา ประจบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยยศ นุ่มกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หอยแครง (Anadara Granosa L.) เป็นสัตว์น้ำที่จัดอยู่ในประเภทหอยสองฝา อาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำตื้นหรือโคลนตามธรรมชาติ ทั้งนี้ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจของไทยและเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเนื้อของหอยแครงนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารประเภทโปรตีน จึงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง (กรมประมง, 2550) สำหรับความนิยมในการรับประทานมักนิยมรับประทานแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ โดยการนำไปลวกเพียงไม่กี่นาที จึงไม่สามารถฆ่าเชื้อหรือตัวอ่อนของพยาธิกรีการีนที่เกาะอยู่บริเวณเหงือกของหอยแครงตายได้ ทำให้ผู้บริโภครับประทานสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในหอยแครงเข้าไปเช่นเดียวกัน อาจนำไปสู่การเกิดโรคพยาธิในมนุษย์ได้ เช่น โรคพยาธิที่มีหอยเป็นตัวนำในการเกิดโรคพยาธิในมุนษย์