การพัฒนาแผ่นทำความเย็นแบบระเหยจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธุ์ประภัส จิตรประเสริฐ, อนันตชา ภูคงคา, ภัทรพงศ์ ไชยปุรณะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คธา วาทกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำนิยมนำมาใช้ในการปรับลดอุณหภูมิในโรงเรือนปลูกพืช โดยอาศัยหลักการดึงความร้อนออกอากาศที่ไหลผ่านแผงกระดาษเซลลูโลสอัดขึ้นรูปซึ่งมีน้ำไหลผ่าน เมื่ออากาศสัมผัสกับน้ำพลังงานความร้อนในอากาศจะถูกนำไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำให้ระเหยเป็นไอส่งผลให้อากาศมีอุณหภูมิต่ำลง ปัญหาที่พบในการใช้งานคือมักจะพบคราบหินปูนและตะไคร่น้ำเกิดขึ้นที่ผิวของแผ่นกระดาษทำให้ประสิทธิภาพทำความเย็นลดลง วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ เพื่อหาวัสดุจากธรรมชาติทดแทนแผ่นกระดาษเซลลูโลสอัดขึ้นรูป ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสารทำความสะอาดตะไคร่น้ำและหินปูน โดยกำหนดสมมติฐานและกรอบแนวคิดวัสดุที่จะเลือกใช้วัสดุ คือ ถ่าน เนื่องจากลักษณะโครงสร้างที่มีรูพรุนและการจัดเรียงตัวที่แข็งแรง ขั้นตอนการดำเนินโครงงานประกอบด้วย การศึกษาสมบัติของวัสดุกระดาษเซลลูโลสและวัสดุที่เลือกใช้ การหากรรมวิธีการขึ้นรูปที่เหมาะสม การทดสอบแผ่นวัสดุเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำความเย็น โดยคาดว่าวัสดุที่เลือกจะมีความทนทานต่อสารทำความสะอาดตะไคร่น้ำและหินปูน ไม่ส่งผลต่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพของแผ่นระเหยน้ำสำหรับทำความเย็นในโรงเรือน