การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตแบบ Synergistic ของ แบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis โดยใช้สารสกัด จากฟักแม้วและหอมหัวใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสฏฐวุฒิ โคบาล, นุธิตเศรษฐ์ นาดี, วีรภัทร วัฒนานนท์สเถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศธเนศ ทัศนภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเกี่ยวข้องกับการใช้สารสกัดจากฟักแม้ว (Sechium edule (Jacq Swartz)) และหอมหัวใหญ่ (Allium cepa L) และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับยาที่มีอยู่ตามท้องตลาด ได้แก่ Dicloxa, Clindamycin และ Cavumox เพื่อหาความใกล้เคียงของประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis โดยให้ความสำคัญกับการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนัง เพราะแบคทีเรียชนิดนี้สามารถปรับตัวให้จำเพราะและเข้ากับเซลล์ของมนุษย์ (Host cell) ได้ดี ซึ่งจะนำไปสู้การพัฒนาวัสดุปิดแผลที่มีสารที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียชนิดนี้ได้ ดังนั้นการศึกษาการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียชนิดนี้ด้วยสารสกัดจากฟักแม้วและหอมหัวใหญ่ด้วยวิธีการเติบโตแบบ synergistic จึงเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งในการศึกษาในการพัฒนายาปฏิชีวนะและวัสดุรักษาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ