การทดลองเพื่อหาคุณสมบัติของสี Thermochromic

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัทร นิ่งน้อย, อิงค์อชิระ วงษ์คำจันทร์, นาวิน รถพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนำสีThermochromicไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมเพื่อสังคมลดภัยอันตรายใกล้ตัวและประยุกใช้ได้หลายรูปแบบ