การตรวจสอบปริมาณกลูโคสในปัสสาวะด้วยด่างทับทิม เพื่อบ่งชี้ภาวะการโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมสิณี มณีพรรณ, ภัคจิรา อุปถัมภ์, เบญจรัตน์ ธัญวโรดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“การทดสอบเบาหวานในปัสสาวะด้วยด่างทับทิม” มีจุดประสงค์เพื่อ ทำการทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะด้วยด่างทับทิม โดยเปรียบเทียบความสามารถของสารละลายด่างทับทิมแต่ละความเข้มข้นว่ามีความสามารถในเปลี่ยนสีเมื่อทำปฏิกิริยากับสารละลายกลูโคสแตกต่างกันอย่างไร ศึกษาได้จากการทดลอง ซึ่งด่างทับทิมจะมีความเข้มข้นเป็น 0.25% 0.5% 1% 2% และ 3% น้ำตาลกลูโคสมีความเข้มข้นเป็น 0.05% 0.1% 0.3% 0.5%และ 1%โดยมีการทดลองดังนี้ ขั้นที่ 1 การเตรียมสารละลายด่างทับทิม (KMnO_4) แต่ละความเข้มข้น ขั้นที่ 2 การทดลองการเกิดปฏิกิริยาของปัสสาวะกับสารละลายด่างทับทิม (KMnO_4) ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน จากผลการทดลองพบว่า การเกิดปฏิกิริยาของปัสสาวะกับสารละลายด่างทับทิม (KMnO_4) ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน จะให้สีที่แตกต่างกัน คือ สารละลายด่างทับทิม (KMnO_4)ความเข้มข้น 0.25% ทำปฏิกิริยากับปัสสาวะ จะจางลงเป็นสีเดิมโดยใช้เวลา 30 วินาทีในการเกิดปฏิกิริยา สารละลายด่างทับทิม (KMnO_4)ความเข้มข้น 0.5% ทำปฏิกิริยากับปัสสาวะ จะจางลงเป็นสีเดิมโดยใช้เวลา 40 วินาทีในการเกิดปฏิกิริยา สารละลายด่างทับทิม (KMnO_4)ความเข้มข้น 1% ทำปฏิกิริยากับปัสสาวะ จะจางลงเป็นสีเดิมโดยใช้เวลา 50 วินาทีในการเกิดปฏิกิริยา ประโยชน์ที่ได้รับ คือ สามารถใช้สารอย่างง่ายที่มีอยู่ตามครัวเรือนมาทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะได้จริง