กระถางเพาะชำชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญชิดา ลุนพิลา, พิชญาพร เวฬุวนารักษ์, ลัญจกรณ์ พิมพ์สวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุพาพร สมภารเพียง, ปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเศษวัสดุธรรมชาติกับแป้งเปียกที่ใช้ทำกระถางเพาะชำ 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำของกระถางเพาะชำจากเศษวัสดุธรรมชาติ

  1. เปรียบเทียบระยะเวลาในการคงรูปร่างของกระถางเพาะชำจากเศษวัสดุธรรมชาติ

เป็นการสร้างกระถางเพาะชำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ได้แก่ ขุยมะพร้าว แกลบ เปลือกถั่วลิสง ใบไม้บด ผักตบชวาและ ฟางข้าว แทนการใช้ถุงพลาสติก

โดยแบ่งการทดลองออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุธรรมชาติกับแป้งเปียกที่ใช้ทำกระถางเพาะชำ ขั้นตอนวิธีการดำเนินการ ตอนที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำของกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ ตอนที่ 3 เปรียบเทียบระยะเวลาในการคงรูปร่างของกระถางเพาะชำ