การทดลองความสามารถในการเเยกเเยะ จดจำ และตอบสนองคลื่นเสียงของปลาทองในเวลา 10 สัปดาห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร ณ ระนอง, ธัญรินทร์ บุญฤทธิ์, พชร พูนพัฒนาชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิมลฑา จันทร์นุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบูรณะรำลึก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลาทองเป็นปลาสวยงามน้ำจืดชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงอย่างเเพร่หลาย ปลาทองมีสีสันที่สวยงามและมีหลากหลายสี เช่น สีแดง , สีทอง และ สีดำ เป็นต้น จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้จัดทำโครงงานพบว่า ตามลักษณะกายภาพภายนอกของปลาทองนั้นจะเห็นได้ว่าบริเวณข้างลำตัวของปลาทองทุกตัวจะมีเส้นพาดผ่านลำตัวที่เรียกว่า lateral line ซึ่งเส้นนี้จะถูกใช้เป็นระบบอวัยวะรับความรู้สึกของสัตว์นำ้ที่มีกระดูกสันหลัง โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเเรงสั่นของอนุภาคนำ้ ค วามเเตกต่างของเเรงดันนำ้ รวมทั้งความถี่ที่ถูกส่งผ่านในนำ้ จากข้อมูลข้างต้น ผู้จัดทำจึงเลือกที่จะศึกษาโดยจัดการทดลองในลักษณะพฤติกรรมแบบเงื่อนไขเรื่องความสามารถในการเเยกแยะคลื่นเสียงของปลาทองด้วย lateral line โดยตั้งข้อสมมุติฐานว่า lateral line ของปลาทองมีความสามารถในการตรวจจับความเเตกต่างเเละจดจำความถี่ของคลื่น โดยศึกษาจากการเลี้ยงปลาทองจำนวน 20 ตัว ในบ่อขนาด 36x36x12 ลูกบาศก์นิ้ว และอาศัยการปล่อยคลื่นเสียงลงไปในนำ้ก่อนที่จะให้อาหารเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้ปลารับรู้ถึงการสั่นและความถี่ของคลื่นเสียงผ่านอนุภาคนำ้ด้วยเครื่องกำเนิดความถี่ในนำ้เเบบปรับค่าที่สั่นด้วยความถี่ 400 Hz, 600 Hz, 800 Hz และ 1000 Hz โดยจะจัดให้มุมบ่อปลาสำหรับการให้อาหาร คือ มุมบ่อปลาที่ 1 , มุมบ่อปลาที่ 2 , มุมบ่อปลาที่ 3 และ มุมบ่อปลาที่ 4 ตามลำดับ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และหลังจากนั้นจะทำการให้อาหารแบบสุ่มความถี่คลื่นระหว่าง 400 Hz, 600 Hz, 800 Hz และ 1000 Hz เป็นเวลาอีก 2 สัปดาห์ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของปลาทองว่าจะมีการว่ายไปรออาหารที่มุมบ่อนั้น ๆ มีความสอดคล้องกับความถี่ของคลื่นที่ปล่อยลงไปหรือไม่ ซึ่งหากมีการรวมตัวของปลาทองในมุมใดมุมหนึ่งก่อนให้อาหารแสดงว่าปลาทองสามารถรับรู้ถึงความถี่เเละจดจำรวมถึงเรียนรู้คลื่นความถี่ได้ก็จะสรุปได้ว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้เป็นจริง