การศึกษาความหลากหลายและหนาแน่นประชากรหญ้าทะเลที่ส่งผลต่อจำนวนพะยูน ณ บริเวณ ต.บ่อหิน อ.สิเกา และ เกาะลิบง จ.ตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณยนุช สุนทรีวงศ์, ทรงยศ พรหมสุวรรณ, กีรัตยา อธิภัทรพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิมลฑา จันทร์นุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบูรณะรำลึก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หญ้าทะเล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งกำบังภัย รวมถึงแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด รวมทั้งพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์สงวนของไทย เนื่องจากประชากรที่น้อยลงจนใกล้สูญพันธุ์

ทั้งนี้สาเหตุของการลดจำนวนของประชากรพะยูน มีสาเหตุมาจากทั้งการถูกล่า และ สาเหตุสำคัญคือการลดลงของแหล่งอาหารของพวกมัน หรือ หญ้าทะเลนั่นเอง

ด้วยแนวคิดนี้จึงเป็นแรงจูงใจ ให้สมาชิกได้คิดทำการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายและความหนาแน่นของจำนวนประชากรหญ้าทะเล เพื่อนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์​ระหว่างปริมาณหญ้าทะเล ความหลากหลายหญ้าทะเลและจำนวนประชากรของพะยูน เพื่อช่วยรักษาและพัฒนาหญ้าทะเลให้มีจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการของพะยูน รวมทั้งเป็นการช่วยอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เรียกว่า พะยูน อีกด้วย