ประสิทธิภาพของเสื่อโยคะคอมโพสิตจากยางธรรมชาติผสมสารสกัดจากซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัณณ์ชิตา ศรีหนองหว้า, กิตติศาสตร์ ปีนะกาตาโพธิ์, กัลยาณี สุทธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ทีน้อย, ภัทรวดี นามวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.1ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันผู้คนได้เริ่มตระหนักและให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายมากขึ้น โดยหันมาใช้งานอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น เสื่อโยคะ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ผู้คนมักจะนิยมใช้ในการออกกำลังกาย นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก เสื่อโยคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียง่าย เนื่องจากหลังการใช้งานมีการใช้แล้วม้วนพับเก็บไว้ ซึ่งเมื่อใช้ไปนานนับวันจะเริ่มมีการสะสมของแบคทีเรียจากเหงื่อของตัวผู้ใช้งานเองที่ออกมาสัมผัสผิวของเสื่อโยคะหรือไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียจากอากาศและฝุ่นละออง ทำให้เกิด

การหมักหมมและอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและโรคทางผิวหนังได้

จากรายงานการเกิดโรคระบาดของโรคผิวหนังเป็นพิษจากการสัมผัสหรือได้รับเชื้อแบคทีเรีย

จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 พบว่าเป็นพิษที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ที่สาเหตุมาจากการสัมผัสและหายใจเข้าเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสาเหตุหลักมาจากเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ Escherichia coli และ Staphylococcus Aureus ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังในมนุษย์

ในปัจจุบันมีการศึกษา พบว่า การใช้สารสกัดจากพืชหรือพืชสมุนไพรสามารถยับยั้ง

การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus Aureus ได้ เช่น

ขิง (วารีรัตน์ หนูหีต, 2557) ,หอมหัวใหญ่ (ธนภพ โสตรยม, 2558) เป็นต้น นอกจากนี้การศึกษาของนิศาชล ธาราวดี(2550.) พบว่าในซังข้าวโพดมีสารแอนโธไซยานิน ซึ่งซังข้าวโพดคือส่วนหนึ่งของข้าวโพดที่เหลือจากการนำเมล็ดข้าวโพดออกไปแล้ว และไม่ได้นำประโยชน์จึงกลายเป็นขยะอินทรีย์ต่อไป

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้จัดทำสนใจที่จะผลิตเสื่อโยคะชนิด TPE ที่ทำมาจากโพลิเมอร์ผสมกับยางพาราผสมสารสกัดจากซังข้าวโพดสีม่วง แล้วทดสอบประสิทธิภาพเชิงกลและความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus Aureus ซึ่งจะเป็นการนำซังข้าวโพดเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเสื่อโยคะให้เหมาะแก่การใช้งานมากขึ้น

1.2วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อหาปริมาณสารแอนโธไซยานินในสารสกัดซังข้าวโพด ที่ใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน

1.2.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus Aureus

ของสารแอนโธโซยานินในสารสกัดซังข้าวโพด

1.2.3 เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของเสื่อโยคะจากยางพาราธรรมชาติผสมสารสกัดซังข้าวโพด

1.2.4 เพื่อศึกษาความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus Aureus

ของเสื่อโยคะตัวอย่าง